ห้องเรียน EchoVE

ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ

ที่ช่วยสร้างความสำเร็จสู่อนาคต ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา สร้างโอกาสก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาตลอดจนการทำงานในสายอาชีพ  โดยใช้สื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนอาชีวะ อบรมโดยทีมโที่มีประสบการณ์โดยทีมโค้ชที่ผ่านนการสอนและฝึกอบรม เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้มีเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย PC, Notebook, iPAD พร้อมโค้ชหรือครูพี่เลี้ยง และกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาในทุกๆด้านตลอดระยะเวลา 10 เดือน  เป็นการเรียนรู้ภาษาในรูปแบบใหม่ที่สนุก ท้าทาย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่  ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายและสนุก