การแข่งขันระดับวิทยาลัย 11 มิถุนายน 2561 – 15 สิงหาคม 2561

สำหรับ นักเรียนนักศึกษา

1.นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยมีคะแนนฝึกฝนทักษะการพูด(Speaking Mode) ผ่านแอปพลิเคชัน EchoVE สูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ จะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งแบ่งการเก็บคะแนน เป็น 3 ช่วง   

ตัวอย่างหน้าโหมดฝึกพูด (Speaking)

  • ช่วงการเก็บคะแนน : 11 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2561

ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร : 30  มิถุนายน 2561

  • ช่วงการเก็บคะแนน : 28 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร : 25  กรกฎาคม 2561

  • ช่วงการเก็บคะแนน : 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561

ประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร : 17  สิงหาคม  2561

หมายเหตุ : หากนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยใด ได้รับใบประกาศนียบัตรสำหรับคะแนนฝึกฝนทักษะการพูด(Speaking Mode) ผ่านแอปพลิเคชัน EchoVE สูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ในช่วงการเก็บคะแนนช่วงใดช่วงหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถรับใบประกาศนียบัตรในช่วงการเก็บคะแนนต่อไปได้อีก