การแข่งขันระดับจังหวัด 15 กรกฎาคม 2561 – 16 สิงหาคม 2561

  • 1.แต่ละวิทยาลัยจัดนักเรียน นักศึกษาทีมละ 5 คน ร่วมทำกิจกรรม ฝึกฝนภาษาอังกฤษในแอปพลิเคชัน EchoVE

  • 2.วิทยาลัยละ 1 ทีมเท่านั้น

  • 3.ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน EchoVE ให้ได้คะแนนที่กำหนด (นับคะแนนเป็นทีม)

  • 4.ทีมจากวิทยาลัยที่มีคะแนนดีที่สุดภายในจังหวัดนั้นจะได้เป็นตัวแทนจังหวัด (นับคะแนนเป็นทีม)

  • 5.ตัวแทนในแต่ละจังหวัด ที่มีคะแนน อันดับ 1-9 จะได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

เกณฑ์คะแนนที่กำหนดของทีมแต่ละวิทยาลัย

Mode (โหมด)Total Score (คะแนนรวม : ทีม)
Lesson (บทเรียน)50,000
Speaking (การพูด)100,000
Writing (เขียน )50,000

เงื่อนไข :
1.แต่ละทีมจะต้องฝึกขั้นต่ำ 40 บทเรียน
2.แต่ละทีมจะต้องฝึกขั้นต่ำ 3 ประเภทวิชา ประกอบด้วย

1. General English 20 บทเรียน (บังคับ)

2. English for Work 10 บทเรียน (บังคับ)

3. Specific English (เลือกได้ขั้นต่ํา 10 บทเรียนเมื่อนับรวมกันในทีม นักเรียนแต่ละคนในทีมสามารถเลือก ต่างประเภทกันได้ หรือประเภทเดียวกันได้)

Industrial Trades

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

Commerce

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

Arts

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Home Economics

ประเภทวิชาคหกรรม

Agriculture

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

Fisheries

ประเภทวิชาประมง

Tourism Industry

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Textile Industry

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Information and Communication Technology

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร